نمایش یک نتیجه

برد تبدیل ورودی (تریگر) آنیک

تبدیل تریگر مثبت به منفی یاتبدیل تریگر منفی به مثبت.